Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní a reklamační podmínky
prodejce „Dřevohrátky

Tyto obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy vznikající při prodeji zboží v internetovém obchodě pod doménou www.drevohratky.cz (dále jen „prodávající“, jehož provozovatelem je Jaroslav Čapek, Mošnov 235, 742 51 Mošnov, IČ 08340731).


I.


Vymezení pojmů
1. „Obchodem“ se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí
internetový obchod na internetové adrese www.drevohratky.cz,
2. „Prodejcem“ se rozumí provozovatel obchodu, jménem, příjmením, názvem spol.,
IČ a sídlem společnosti uvedeným v sekci „Košík“ před odesláním objednávky.
3. „Zbožím“ se rozumí věci a produkty nabízené Prodejcem k prodeji v Obchodu.
4. „Zákazníkem“ se rozumí uživatel Obchodu, jenž má zájem o koupi konkrétního
Zboží.
5. „Spotřebitelem“, se rozumí každý člověk, který s Prodejcem uzavírá obchod
prostřednictvím Obchodu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání. Na takového Spotřebitele se
vztahují ujednání, u nichž je tak výslovně uvedeno.
6. „Objednávkou“ se rozumí vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní
Zboží v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu.
7. Zkratkou „OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


II.


Nákup Zboží
1. Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím Obchodu a jeho elektronického
objednávkového systému konkrétní Zboží, o jehož koupi má zájem. Vyplněním
registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli
objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli Objednávky
v rámci Obchodu projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a
reklamačními podmínkami určenými pro nákup zboží v Obchodu a také se
zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce (viz. čl. XII - Ochrana
osobních údajů).
2. Samotné uveřejnění a nabízení Zboží Prodejcem v Obchodu není ještě návrhem
na uzavření kupní smlouvy ohledně daného Zboží ze strany Prodejce, ale pouze
informačním zveřejněním dodavatelských možností Prodejce. Pro prezentaci
Zboží prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jeho objednání a
koupě se tedy nepoužije §1732 odst. 2 OZ, přičemž taková prezentace Zboží
v Obchodu tak není právně účinným návrhem Prodejce na uzavření smlouvy
k takovému Zboží.
3. Za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Zákazníka prostřednictvím
Obchodu ohledně konkrétního Zboží je považováno vždy teprve doručení
Objednávky Zákazníka na koupi daného Zboží Prodejci.
4. Odesláním Objednávky projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito
obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Zboží uvedené v
Objednávce.
5. Prodejce potvrdí Zákazníkovi doručení Objednávky bez zbytečného odkladu.
6. Potvrzení o doručení Objednávky Prodejcem se považuje za přijetí návrhu na
uzavření kupní smlouvy Prodejcem se Zákazníkem ohledně konkrétního zboží
uvedeného v Objednávce a teprve okamžikem takového potvrzení Objednávky
tedy dochází mezi Zákazníkem a Prodejcem k uzavření kupní smlouvy ke
konkrétnímu objednanému Zboží.
7. Obsah kterékoli kupní smlouvy dle odst. 6 je pak vždy dán obsahem přijatého
návrhu (objednávky) Zákazníka, tedy jak předmět koupě, tak i jeho cena, způsob
dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní
smluvní náležitosti takové kupní smlouvy jsou definovány těmito obchodními a
reklamačními podmínkami.
8. Pokud si Zákazník v rámci objednávky vybral dodání zboží jeho odesláním na
adresu určenou Zákazníkem, odešle Prodejce toto Zboží na takovou adresu poté,
co bude dané Zboží připraveno u Prodejce k expedici.


III.


Realizace Objednávky
1. K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit veškeré povinné
údaje v objednávkovém elektronickém systému Obchodu.
2. Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze
strany Prodejce zejména tehdy, jestliže Prodejce vyrozumí Zákazníka, že (i)
Objednávku nepřijímá či odmítá, (ii) objednané Zboží není možno dodat, anebo v
případě, že Prodejce nepotvrdí Zákazníkovi přijetí Objednávky dle čl. II bodu 6
nejpozději do 20 pracovních dnů od jejího odeslání Zákazníkem.
3. Pokud je objednané Zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně
podmínek dodávky daného Zboží (Zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či
provedení), je Prodejce oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s
žádostí o vyjádření, zda má zákazník zájem o Zboží za takto změněných
podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.
4. Jestliže se Zákazník vyjádří Prodejci dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má
zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za
novou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.
5. Jestliže se Zákazník nevyjádří dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má
zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí takové
lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.
6. Objednávka učiněná Zákazníkem je pro Zákazníka závazná.


IV.

Informace Zákazníka
1. S ohledem na povinnost Prodejce dle OZ poskytuje Prodejce těmito obchodními a
reklamačními podmínkami Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření
smlouvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.
2. Identifikační údaje Prodejce jsou uvedeny v čl. I odst. 2 těchto obchodních a
reklamačních podmínek.
3. Název, hlavní charakteristika Zboží a jeho cena je vždy uvedena ve specifikaci
Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž tím, že Zákazník ohledně takového
Zboží učiní Objednávku, dává najevo, že se již v předstihu s popisem daného
Zboží i jeho cenou seznámil.
4. Cena Zboží v rámci Obchodu je vždy uvedena bez daní a bez dalších poplatků,
není-li uvedeno jinak.
5. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu s daní příslušnou k danému Zboží či
smlouvě.
6. V rámci Objednávky a před jejím odesláním bude vždy zároveň Zákazníkovi
zobrazena a uvedena i cena po připočtení příslušných daní (DPH) a po připočtení
dalších poplatků a nákladů (např. poplatek za ekologickou likvidaci dle zák. č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a náklady za dodání a dopravu).
7. Prodejce neúčtuje Zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních
prostředků na dálku, a takové náklady na své straně tedy nese Zákazník sám.
8. Vyplněním a odesláním Objednávky v rámci objednávkového elektronického
systému Obchodu Zákazník na dobu neurčitou souhlasí, že mohou být Prodejcem
Zákazníkovi na adresu jeho uvedeného bydliště či sídla zasílána reklamní sdělení
Prodejce a dále, že mu na jeho vyplněnou emailovou adresu mohou být zasílána
obchodní sdělení Prodejce. Tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat.
9. Nabídka Zboží Obchodu je platná vždy po dobu určenou u každého konkrétního
Zboží v rámci specifikace Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž pokud doba
platnosti nabídky není uvedena, má se za to, že nabídka zboží platí do odvolání či
do vyčerpání zásob.
10. Každá uzavřená kupní smlouva v rámci obchodu je dále Prodejcem archivována
v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání Zákazníka může být
tomuto následně zpřístupněna po uhrazení manipulačních nákladů na takové
zpřístupnění.
11. Kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány
těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
12. Kupní smlouva může být uzavřena v českém nebo i slovenském jazyce.
13. V rámci objednávání kteréhokoli Zboží je Zákazník oprávněn do konečného
odeslání Objednávky měnit obsah Objednávky či opravovat chyby učiněné
v Objednávce.

V.

Dodání Zboží
1. Způsob dodání Zboží zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je
specifikována i cena a forma dodání.
2. Nevyzvedne-li si Zákazník Zboží zasílané dobírkou ve lhůtě jejího uložení na
poště při dodání prostřednictvím České pošty, a.s. nebo nepřevezme-li Zákazník
doručované Zboží od zasilatele v případě dodání Zboží prostřednictvím jiného
dopravce, a Zboží bude vráceno Prodejci, uskladní Prodejce Zboží ve svém
skladu do doby, než si jej Zákazník vyzvedne nebo než Prodejce dle odst. 4
využije své právo odstoupit od smlouvy.
3. Zákazník je povinen za uskladnění dle odst. 2 uhradit Prodejci skladné ve výši
100,-Kč za každý i započatý týden takového uskladnění.
4. Jestliže Zboží bude vráceno Prodejci dle odst. 2, je Prodejce zároveň oprávněn
od kupní smlouvy odstoupit, kdy takovým odstoupením není dotčen nárok
Prodejce na vynaložené náklady s odesláním Zboží ani nárok na dosud vzniklé
skladné dle bodu 3.

VI.

Platební podmínky
1. Platební podmínky zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je
specifikována i cena a forma platby.
VII.
Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
(ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Spotřebitele)
1. Spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu odstoupit
bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel
nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží.
2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém
odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodejce na jeho adresu uvedenou v čl. I
odst. 2 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Spotřebitel může použít níže v čl. XIV uvedený vzorový formulář pro
odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat
odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
4. Zboží, které Spotřebitel obdržel a ohledně něhož odstoupil od smlouvy dle odst. 1
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení
od této smlouvy, je Spotřebitel povinen zaslat zpět na adresu prodejce před
uplynutím 14 dnů.
5. Pokud Spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí Prodejce Spotřebiteli bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vráceného
Zboží nebo poté, co Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co
nastane dříve, všechny platby, které Prodejce od Spotřebitele obdržel, včetně
nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v
důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější
způsob standardního dodání nabízený Prodejcem). Pro vrácení plateb použije
Prodejce stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení
počáteční transakce, pokud Spotřebitelvýslovně neurčil jinak. V žádném případě
tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.
6. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1
odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím
jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi
Zboží, včetně jeho funkčnosti.
7. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1
ponese přímé náklady spojené s vrácením Zboží.
8. Spotřebitel nemá právo odstoupit dle tohoto článku od kupní smlouvy na Zboží,
které již bylo Spotřebiteli dodáno, avšak bylo dříve Prodejcem před jeho dodáním
na základě požadavku či Objednávky Spotřebitele jakkoli upraveno podle
přání Spotřebitele nebo pro Spotřebitele (především na jeho míru).
9. Ustanovení čl. VII se nevztahují na Zákazníka, který není Spotřebitelem.

VIII.

Reklamace Zboží
1. Spotřebitel je oprávněn reklamovat vady, jež se na Zboží vyskytly v době 24
měsíců po převzetí Zboží. Ustanovení předchozí věty neplatí a nevztahuje se na
Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží
reklamovat dle příslušných právních předpisů.
2. Práva z vad se nevztahují především na vady, které:
1. byly reklamovány po uplynutí doby dle odst. 1,
2. mají původ v užívání Zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v
rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití,
3. jsou zapříčiněny nedovolenými nebo neodbornými zásahy do Zboží,
4. byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v
povaze Zboží.
3. Při uplatnění práv z vad je Zákazník povinen přeložit reklamované Zboží a kopii
dokladu o koupi (faktury).
4. V případě koupě Zboží osobním odběrem u Prodejce obdrží Zákazník fakturu
současně se zakoupeným Zbožím.
5. Lhůty k uplatnění práva z vad začínají běžet od převzetí Zboží Zákazníkem.
6. V případě doručení zboží dobírkou je Zákazník povinen při převzetí si vždy zásilku
prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození,
popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty
reklamovat u doručující služby i Prodejce. Další manipulace s poškozenou
zásilkou musí být provedena pouze v souladu s pokyny Prodejce.
7. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí
příjemcem zjevná, je Zákazník povinen oznámit Prodejci vznik škody bez
zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnu ode
dne doručení zásilky.

IX.

Nároky z vad
1. Spotřebitel má práva z vadného plnění dle §2165 a násl. OZ, přičemž Prodejce
též odpovídá za jakost Zboží při převzetí dle §2161 OZ. Předchozí věta se však
nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je
oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.
2. Práva z vadného plnění je Zákazník uplatnit především dle §2169 OZ. Předchozí
věta se však nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový
Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.

X.

Posouzení reklamace
1. Reklamované Zboží spolu s kopií nákupního dokladu (faktury) zašle Zákazník
zpět na adresu Prodejce.
2. V reklamaci je Zákazník povinen uvést i podrobný popis reklamované vady Zboží.
3. K reklamaci nesplňující podmínky dle bodu 1 a 2 nebude Prodejcem přihlíženo.
4. Dopravu reklamovaného Zboží hradí Zákazník.
5. Reklamované Zboží nelze Prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude
Prodejcem přihlíženo.
6. Po obdržení reklamovaného Zboží spolu s kopií faktury posoudí Prodejce
reklamované Zboží s ohledem na vady namítané Zákazníkem.

XI.

Vrácení Zboží
(článek XI. se nevztahuje na vrácení Zboží dle čl. VII)
1. V případech, na které se nevztahují ustanovení dle čl. VII, je Zákazník je povinen
vrátit Prodejci Zboží tehdy, jestliže dojde k zániku kupní smlouvy mezi Prodejcem
a Zákazníkem ke konkrétnímu Zboží, zejména pak v případě účinného odstoupení
některého účastníka od kupní smlouvy.
2. Jestliže tak z jakéhokoli jiného důvodu než dle čl. VII vznikne Zákazníkovi
povinnost k vrácení Zboží Prodejci, je Zákazník povinen vrátit Prodejci Zboží
nejpozději do 20 dnů od vzniku takové povinnosti.
3. V případě, že Zákazník převzal od Prodejce Zboží osobní odběrem, je Zákazník
povinen Zboží vrátit a předat Prodejci ve lhůtě dle odst. 2 v prodejním místě
Prodejce, kde si dříve Zboží převzal.
4. V případě, že zákazník převzal od Prodejce Zboží dobírkou, je Zákazník povinen
Zboží vrátit Prodejci tak, že Zboží zašle ve lhůtě dle odst. 2 na adresu Prodejce,
ze které mu bylo Zboží odesláno, nebo jej v dané lhůtě na uvedené adrese předá
Prodejci.
5. Zákazník je povinen předat Prodejci Zboží nepoškozené, čisté a se všemi
součástmi a příslušenstvím, jenž byly součástí koupě.
6. V případě porušení povinnosti dle odst. 5 je Prodejce oprávněn vyúčtovat
Zákazníkovi:
- 1. částku odpovídající snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku
nakládání Zákazníka se Zbožím,
- 2. přímé náklady na opravu Zboží ve skutečné výši takových nákladů,
- 3. přímé náklady na čištění Zboží,
- 4. cenu chybějících součástí nebo příslušenství.
7. Zákazník je povinen uhradit vyúčtované částky dle odst. 6 do 5 dnů od oznámení
takového vyúčtování Zákazníkovi.
8. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s vrácením Zboží, je Prodejce oprávněn vyúčtovat
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny Zboží (včetně DPH), o
jehož vrácení se jedná, která byla fakturována Zákazníkovi při koupi Zboží, a to za
každý i započatý den takového prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody v
plné výši není uhrazením smluvní pokuty nikterak dotčen. Zákazník je povinen
uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu do 5 dnů od oznámení jejího vyúčtování.
9. Prodejce vrátí Zákazníkovi kupní cenu Zboží uhrazenou dříve Zákazníkem (po
případném započtení částek náhrady škody a částek dle odst. 6) teprve poté, co
Prodejci bude ze strany Zákazníka vráceno Zboží, ohledně něhož Zákazník takto
odstoupil od smlouvy.
10. Ustanovení tohoto článku XI. se nevztahuje na případy, kdy dojde k zániku
smlouvy odstoupením Spotřebitele dle čl. VII.

XII.

Ochrana osobních údajů
1. V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání
Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému Obchodu,
bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v tom kterém formuláři či
Objednávce, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout
a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.
2. V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však není Prodejce
povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický
systém Obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky
automaticky zastaveno či ukončeno.
3. V případě, že se Zákazník dobrovolně rozhodne poskytnout své osobní údaje
Prodejci, bere Zákazník na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v
rozsahu uvedeném v konkrétním formuláři či Objednávce Prodejci.
4. Nakládání s osobními údaji ze strany Prodejce se řídí pravidly, umístěnými na
adrese https://www.drevohratky.cz/gdpr, s nimiž se zákazník řádně seznámil
před odsouhlasením těchto Obchodních a reklamačních podmínek.

XIII.

Závěrečná ustanovení
1. Vyplnění registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním
kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli
Objednávky v rámci Obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické
komunikace na dálku s Prodejcem prostřednictvím Obchodu, se vždy zároveň
považuje za potvrzení souhlasu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
2. Uzavřená kupní smlouva stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a
Prodejcem při objednávání či prodeji Zboží prostřednictvím Obchodu se řídí
českým právem s vyloučením kolizních norem českého práva.
3. Je-li v těchto obchodních a reklamačních podmínkách užíváno označení Zákazník
a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze Spotřebitele,
vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na Zákazníka, který není
Spotřebitelem.
4. Dojde-li v souvislosti s koupí Zboží prostřednictvím Obchodu ke sporu mezi
prodejcem a spotřebitelem, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení dle
zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na
mimosoudní řešení sporu podle uvedeného zákona je spotřebitel oprávněn podat
k České obchodní inspekci (internetová stránka: www.coi.cz).
5. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními a reklamačními
podmínkami učiněný zejména způsobem dle odst. 1, se mezi účastníky považuje
za souhlas písemný (resp. postavený naroveň souhlasu písemnému) a veškerá
ujednání obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně (resp.
postavená naroveň sjednání písemnému). Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje
pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla
řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních a reklamačních
podmínek touto elektronickou formou.
6. Zákazník dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před
učiněním Objednávky Zboží a též před uzavřením smlouvy ke Zboží byly
Zákazníkovi ze strany Prodejce poskytnuty všechny informace, které jsou
obsahem těchto obchodních a reklamačních podmínek, s těmito se předem plně
seznámil, a že smlouva ke Zboží bude z jeho strany uzavírána poté, co byl již před
jejím uzavřením v dostatečném předstihu seznámen s veškerými ujednáními,
informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými v těchto obchodních a
reklamačních podmínkách, a tyto považuje za jasné a srozumitelné.
7. Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních a
reklamačních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.

XIV.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(pouze pro účely odstoupení Spotřebitelem dle čl. VII)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát: .............................................
- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ......................................
- Datum obdržení .....................................
- Jméno a příjmení Spotřebitele .............................
- Adresa Spotřebitele .......................
- Podpis Spotřebitele .......................................
- Datum ..................................

Kde nás najdete

Mošnov 235

Mošnov, 742 51

 

Kontakty
Logo
Jaroslav Čapek
Vytvořeno drevohratky.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz